Stichting Ziekenverpleging van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Fonds

https://www.doopsgezindeziekenverpleging.nl

info@doopsgezindeziekenverpleging.nl

41222762

815656270

Actief


Boedapeststraat 23

2034 CX

HAARLEM

Stichting Ziekenverpleging van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Ziekenverpleging van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van deze organisatie wordt gevormd door[AANTAL KR LEDEN] leden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en besteding conform haar doelstelling. Het bestuur kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 C. Doelstelling/missie

De Stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem helpt mensen. Mensen die ziek zijn of hulpbehoevend en die wat extra steun nodig hebben. Dat doet de stichting tegenwoordig voornamelijk door middel van een financiële bijdrage.

De brede doelstelling van de stichting is het verzorgen en verplegen van hulpbehoevenden, bij voorkeur leden van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Dat doen wij door hulp in bijstand in de huishouding, door ondersteuning bij het verstrekken van medicatie en hulpmiddelen of indien nodig ook bij verpleging.

Door de veranderende maatschappij en verantwoordelijkheden van de overheid, blijft de stichting zich vernieuwen om een goede invulling te geven aan extra steun voor mensen die dat hard nodig hebben.

D. Beleidsplan

Het bestuur vergadert diverse malen per jaar waarbij de aanvragen beoordeeld worden, altijd zorgvuldig en onafhankelijk. Voldoen de aanvragen aan alle voorwaarden en is er budget beschikbaar, dan is financiële ondersteuning door de stichting mogelijk. Dit betreft doorgaans eenmalige, kortdurende hulp.

De Stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem biedt hulp vanuit historisch verkregen vermogen. In de vroege jaren van de stichting werden leden van de Vereniging Doopsgezinde Gemeente opgeroepen om jaarlijks bij te dragen. Daarnaast waren er collectes tijdens diensten. Deze bijdragen, subsidies en latere legaten zijn ondergebracht bij beleggingsfondsen, waaruit de stichting nu steun kan bieden.

Gezien de vertrouwelijke aard van ons werk kunt u voor meer informatie of voor verdere vragen over de financiële verantwoording, altijd contact opnemen met het bestuur.

E. Beloningsstelsel

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten t.b.v. ANBI202120222023
Inkomsten  €  104.887,00 €    96.089,00 €  110.463,00
Exploitatiekosten €      4.989,00 €      4.682,00 €      7.296,00
Uitkeringen  €    91.402,00 €  147.773,00 €  106.059,00
Saldo €      8.496,00 €   (56.366,00) €     (2.892,00)

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)