Stichting Ziekenverpleging van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Fonds

https://www.doopsgezindeziekenverpleging.nl

info@doopsgezindeziekenverpleging.nl

41222762

815656270

Actief


Boedapeststraat 23

2034 CX

HAARLEM

Stichting Ziekenverpleging van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Ziekenverpleging van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.

 

Verantwoording

Gezien de vertrouwelijke aard van ons werk kunt u voor meer informatie of voor verdere vragen over de financiële verantwoording, altijd contact opnemen met het bestuur.

Verkorte staat van Baten en Lasten t.b.v. ANBI202220212020
Inkomsten96.089104.88793.268
Exploitatiekosten-4.682-4.989-5.374
Uitkeringen -147.773-91.402-106.105
Saldo-51.68413.485-12.837

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)