Stichting Steunfonds Vrienden van Schoorl

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Instantie

https://www.dopersduin.nl

vrienden@dopersduin.nl

41224274

813038765

Actief


p/a Haterseweg 630

6535 ZZ

NIJMEGEN

Stichting Steunfonds Vrienden van Schoorl  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Steunfonds Vrienden van Schoorl.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van deze instelling bestaat uit de volgende personen:

  • mevr. A. Mons | voorzitter
  • mevr. D. Stevens | secretaris
  • mevr. M. Vogelezang | penningmeester.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De financiën worden gecontroleerd door kascommissie. Op verzoek kan de jaarrekening worden overlegd aan Dopersduin en/of de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

C. Doelstelling/visie

De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun bij het scheppen en instandhouden van de geestelijke inhoud, betekenis en waarde in de breedste zin van het woord van het Doopsgezind Broederschapshuis “Schoorl”. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het vormen, instandhouden en administreren van een fonds, waaruit incidentele en/of periodieke bijdragen of leningen kunnen worden verstrekt ten behoeve van de hiervoor omschreven doelstellingen en waaruit acties, gericht op bevordering van genoemd doel, kunnen worden gefinancierd of op andere wijze ondersteund; voorts door het verstrekken van dit fonds door het bijeenbrengen van gelden en door alle andere wettelijke middelen, die aan de bevordering van het doel  dienst baar kunnen zijn.

Missie van Dopersduin zoals geformuleerd in beleidsplan Dopersduin 2013:

Dopersduin is een huis waar mensen in een prachtige omgeving in alle rust elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Dopersduin gaat er hierbij vanuit dat de aanwezige gasten, de vrijwilligers en het personeel een gemeenschap vormen. Deze wisselt telkens van samenstelling. De continuïteit is terug te vinden in de kernwaarden die er, volgens Dopersduin, werkelijk toe doen in de ontmoeting van mensen. Vanuit haar Doopsgezinde traditie zijn wij er van overtuigd dat op deze wijze Gods aanwezigheid op kan lichten in het samenzijn en het omzien naar elkaar.

Deze kernwaarden betreffen, zoals geformuleerd in beleidsplan Dopersduin 2013:

  • Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar
  • Ruimte geven aan elkaar
  • Zorg en respect voor de omgeving
  • Vanuit doopsgezinde wortels
  • Plezier
  • Tijdelijke gemeenschap

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van ons steunfonds is nog in de maak. Zodra deze is vastgesteld kunt u deze vinden via deze link: Beleidsplan Vrienden van Schoorl.

E. Beloningsbeleid

De bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Het steunfonds brengt verslag uit van hun activiteiten in de “Schoorlse Berichten”.
Dit is een gezamenlijk orgaan van het steunfonds en Dopersduin.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)