Stichting Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Instantie

https://www.dorenijmegen.nl

info@dorenijmegen.nl

76035484

824146384

Actief


Professor Regoutstraat 23

6524 RZ

NIJMEGEN

Stichting Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.
  8. Als Stg. Samenwerkingsverband Doopsgezinde Gemeente en Remonstrantse Gemeente Nijmegen onderschrijven we deze doelstelling.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op de website www.dorenijmegen.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

korte samenvatting van het beleidsplan.

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen e.o. is sinds 1990 een samenwerkingsgemeente. Met die samenwerking willen beide gemeenten vanuit hun wederzijdse ondogmatische tradities de krachten bundelen. Zo willen we in de huidige tijd en samenleving een plek  bieden waar we ons bezig kunnen houden met zingeving, levensvragen en geloven. Dit doen we vanuit de joods-christelijke traditie, daarbij open staand voor andere godsdiensten, geloofsrichtingen en overtuigingen. De gemeente wil een open gemeente zijn, waar mensen zich thuis voelen en mogen zijn zoals ze zijn. Een plaats waar het leven in verbondenheid met de Eeuwige en met elkaar ervaarbaar en zichtbaar is. Een plek, waar mensen op adem kunnen komen en kunnen stilstaan bij vragen over leven en dood, zin en onzin in deze wereld. Onze gemeente wil een open gemeente zijn, waar mensen zich thuis voelen en mogen zijn zoals ze zijn. Een van de opdrachten van de Doopsgezinde Gemeente Nijmegen is: het helpen, waar mogelijk, ook samen met anderen, aan leniging van geestelijke en materiële nood. Alsook de bevordering van de godsdienstige beleving van de leden en anderen door diaconaal en pastoraal werk.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Rechtspositiereglement IDGP. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
IDGP
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI   
  begroting rekeningbegroting
 202120202020
    
    
baten   
                    –                   –  
 Opbrengsten uit bezittingen          10.000          1.200
 Bijdragen gemeenteleden            8.000       14.529         7.000
 Subsidies en overige bijdragen van derden             3.000       15.611 
Totaal baten           21.000       30.140         8.200
    
lasten      
     
 Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)    
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk                   –                   –                  –  
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk. ST Samenwerking          18.000        18.000 
ADS            2.500          9.780          9.000
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)                    –                   –                  –  
 Salarissen (koster, organist e.d.)   
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente                390             393             350
 Lasten overige eigendommen en inventarissen            3.800
Totaal lasten           20.890       19.371       13.150
    
Resultaat (baten – lasten)11010769-4950

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)