Stichting Het Weeshuis van de Doopsgezinde Collegianten de `Oranjeappel`

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Fonds

https://www.deoranjeappel.com

info@deoranjeappel.com

41199045

2560513

Actief


Elpermeer 27

1025 AA

AMSTERDAM

Stichting Het Weeshuis van de Doopsgezinde Collegianten de `Oranjeappel`  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Fonds is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Het Weeshuis van de Doopsgezinde Collegianten de `Oranjeappel`.

 

De Oranjeappel is een vermogensfonds en wordt beheerd door ABN Amro – Mees Pierson. De te verwachten omvang van het rendement bepaalt mede de omvang van de toekenningen. Dit was en is vast beleid. Het streven is om dit beleid in de toekomst ongewijzigd voort te zetten.

Stichting Weeshuis der Doopsgezinde collegianten de Oranjeappel   
KvK 41199045   
    
Verkorte staat van baten en lastenBegroting 2021Rekening 2021Rekening 2020
Baten   
Opbrengst uit vermogen50.000,0039.131,8450.160,59
    
 Totaal baten50.000,0039.131,8450.160,59
    
Lasten   
Uitkeringen40.000,0037.865,0041.848,00
Overige lasten40.000,0041.551,6639.579,08
    
Totaal lasten 79.417,6681.427,08
    
Resultaat (baten-lasten) 40.295,8231.266,49

De Oranjeappel is een vermogensfonds en wordt beheerd door een vermogensbeheerder. De te verwachten omvang van het rendement bepaalt mede de omvang van de toekenningen. Dit was en is vast beleid. Het streven is om dit beleid in de toekomst ongewijzigd voort te zetten.

In het jaar 2022 zijn toezeggingen en uitkeringen gedaan voor 20 projecten, tot een totaal bedrag van € 44.902,40.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)