Stichting Doopsgezinde Zending

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Instantie

https://www.doopsgezindezending.nl

info@doopsgezindezending.nl

41205554

7091497

Actief


Dongewijk 16

3831 LA

LEUSDEN

Stichting Doopsgezinde Zending  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Doopsgezinde Zending.

 

B. Samenstelling bestuur
De Doopsgezinde Zending beschikt over een bestuur, dat zowel de vereniging als de stichting bestuurt. Het bestuur van de vereniging telt 5 leden, die q.q. tevens lid zijn van het bestuur van de stichting; het bestuur van de stichting telt tenminste 7 (en ten hoogste 17) leden, die statutair worden gekozen uit de leden van doopsgezinde kerkelijke gemeenten.
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de Doopsgezinde Zendingsvereniging. De Ledenvergadering van deze vereniging is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en beheer; vaststellen van de jaarstukken strekt tot décharge van het bestuur. De Ledenvergadering wordt conform de statuten geadviseerd door een financiële commissie. Het bestuur van de Stichting de Doopsgezinde Zending is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van deze stichting. Ook de stichting kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

C. Doelstelling/visie
1.    De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
2.    De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
3.    Zij tracht haar doel te bereiken:
a.    door het in stand houden van een Seminarium
b.    door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
c.    door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
d.    door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
e.    door het uitgeven van publicaties;
f.    door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
g.    met alle andere ten dienste staande middelen.
2. De Doopsgezinde Zending onderschrijft de doelstelling van de ADS en vult deze aan met de navolgende specifieke doelstelling:
Het verkondigen van het Evangelie in de gehele wereld ingevolge de zendingsopdracht van Jezus Christus; de Doopsgezinde Zending werkt wereldwijd in gelijkwaardigheid samen in het zoeken naar de inspirerende betekenis van de Bijbelverhalen voor het hier en nu. Daarbij is de aandacht gericht op toerusting van mensen die zich in willen zetten voor een kerkelijke gemeente.


D. Beleidsplan
Op de website www.doopsgezindezending.nl is het beleidsplan 2010-2025 van de Doopsgezinde Zending beschikbaar.

E. Beloningsbeleid
Leden van het bestuur van de Doopsgezinde Zending en van haar commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
Op de website www.doopsgezindezending.nl staat een actueel overzicht van activiteiten van de Doopsgezinde Zending.

G. Voorgenomen bestedingen
De som van de reguliere verwachte bestedingen (begroting) sluit als regel nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Getracht wordt bij de lasten een zodanige koers aan te houden, dat de van de vereniging te ontvangen dotaties het vermogen van de zendingsvereniging niet onder een, voor de continuïteit noodzakelijk geacht, minimum dalen.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het betreffende kalenderjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten & Lasten Doopsgezinde Zending Stichting 2022
LASTENBATEN
OmschrijvingExpl. 2021Begroot 2022Expl. 2022Expl. 2021Begroot 2022Expl. 2022
Ontvangen legaten21.64815.0007.906
Contributies en abonnementen2.450
Overige baten526
Donaties, sponsoring5.000
Werkgebied Azië8.08517.50012.069
Werkgebied Australië5085003.281
Werkgebied Afrika9.0336.00015.684
Werkgebied Midden/Zuid-Amerika2.0145.000357
Onvoorzien Projecten NL / Buitenland2.54813.0002.000
Studenten Tanzania2.500
Publiciteit en Informatie5811.5004.345
Master Studenten VU15.00015.00015.000
Wereldcongres plekken derden6.0007.187
Werkgebied Europa overig (Simonshuis)13.0449.5007.500
Algemene Kosten2.5497.5007.632
Collecten9.1779.5004.792
Donaties en Giften1351.814
Dotatie opbrengst Doopsgezinde Zendingsvereniging40.00011.50067.500
Eindresultaat18.1249.28340.500
Totaal:71.48681.50085.65071.48681.50085.650

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)