Stichting Doopsgezind Wezen- en Diaconiefonds Almelo

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Instantie

https://www.dgtwente.doopsgezind.nl

info@dgtwente.doopsgezind.nl

08160518

818067457

Actief


Grotestraat 57

7607 CD

ALMELO

Stichting Doopsgezind Wezen- en Diaconiefonds Almelo  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Doopsgezind Wezen- en Diaconiefonds Almelo.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal leden, doch tenminste vijf. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Zij zijn Doopsgezind en bij voorkeur uit de Doopsgezinde Gemeente Almelo of uit Doopsgezinde gemeenten, die samenwerken met de Doopsgezind gemeente van Almelo, tenzij uit die Doopsgezinden gemeenten geen kandidaten beschikbaar zijn.

De stichting wordt vertegenwoordigd:

 • door het gehele bestuur, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit
 • door twee gezamenlijk handelende bestuursleden
 • indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd
 • de functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd
 • het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
 • het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend
 • het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken, welke is goedgekeurd door een externe deskundige

C. Doelstelling/visie

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële hulp aan natuurlijke personen of rechtspersonen of aan een groep van personen in de gehele wereld, waarvan het inkomen of vermogen ontoereikend is om zelfstandig een bestaan op te bouwen, dan wel aan rechtspersonen die om hulp verzoeken, waarbij als uitgangspunt onder andere wordt gehanteerd de geweldloosheid zoals deze door de Doopsgezinden wordt nagestreefd. De doelgroep zal voornamelijk, doch niet uitsluitend, bestaan uit Doopsgezinden of Doopsgezinde instellingen, maar ook uit behoeftigen of instellingen buiten de kring van Doopsgezinden, zowel in de nabijheid als elders in de wereld.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het rendement dat de stichting ter beschikking staat, in de vorm van rente en dividend, aan te wenden ter realisering van bovenbeschreven doel, met inachtneming van het zoveel mogelijk in stand houden van het vermogen.

D. Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. rente of dividend
 2. subsidies en donaties
 3. verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten
 4. alle andere baten

E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Niet van toepassing.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI   
    
  begroting rekeningrekening
 202220222021
Baten   
Opbrengsten uit bezittingen         15.000              -22.717             23.436
Overige inkomsten           2.000                 2.404         2.435
Totaal Baten          17.000               -20.313           25.871
    
Lasten   
Giften aan diverse charitatieve instellingen         13.000               10.575         13.950
bankkosten (vanaf 1-1-’21 + beleggingskosten)          4.000                 5.991           4.545
accountantskosten en uitgaven attenties              1.000                 1.185              1.000
    
Totaal Lasten          18.000               17.751         19.495
    
Resultaat (baten – lasten)          -1.000                 -38.064          6.376

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)