Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Instantie

https://www.doopsgezindkindersteunfonds.nl/

info@doopsgezindkindersteunfonds.nl

41225480

800147741

Actief


Jan Gijzenkade 219

2025 MA

HAARLEM

Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds.

 

Ontstaan
De Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds is de voortzetting van het in 1865 opgerichte Weezenfonds van de zogenaamde ‘Haarlemsche Vereeniging’, een onderlinge vereniging van ongeveer 70 doopsgezinde gemeenten.

Financiële steun
In 1895 werd dat wezenfonds omgezet in de ‘Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen in onvermogende gemeenten, te Haarlem’. Mede omdat de sociale zorg vanwege de overheid veel beter werd, werd in 1965 de doelstelling verruimd en de naam veranderd in ‘Doopsgezind Kindersteunfonds’. Nog weer later bleek de verenigingsvorm achterhaald. Op 7 december 1990 werd deze vereniging omgezet in een ‘Stichting Doopsgezind Kindersteunfonds’. De doelstelling van deze stichting werd vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële steun aan of ten behoeve van kinderen van ten hoogste vijf en twintig jaar van Doopsgezinde ouders die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen alsmede aan kinder- of jeugdwerk in de Doopsgezinde Broederschap en daarbuiten.

Vandaag de dag komt dit neer op steun aan kinderen en jongeren uit doopsgezinde gemeenten, en activiteiten ten behoeve van kinderen en jongeren, die gerelateerd zijn aan de doopsgezinde geloofsgemeenschap, in binnen- en buitenland, en soms ten behoeve van anderen.

JAARVERSLAG DOOPSGEZIND KINDERSTEUNFONDS 2022

In het kalenderjaar 2022 kon het Doopsgezind Kindersteunfonds 24 aanvragen honoreren. Het fonds heeft als doel financiële steun te bieden aan kinderen en jongeren uit doopsgezinde gezinnen en aan kinder- en jeugdwerk in de doopsgezinde geloofsgemeenschap en daarbuiten. De ondersteuning in het jaar 2022 kan als volgt worden onderverdeeld:

  • Mindervermogende gezinnen (soms eenoudergezinnen) waar financiële hulp ten behoeve van school, reiskosten of deelname aan activiteiten nodig was.
  • Bijdrage in de studiekosten/onderwijskosten voor jongeren uit doopsgezinde gezinnen of gezinnen die een binding hebben met een doopsgezinde gemeente.
  • Bijdragen voor jeugdactiviteiten voor kinderen en jongeren, georganiseerd door doopsgezind betrokken instelling of doopsgezinde gemeenten.
  • Bijdragen voor levensmiddelen, schoolmiddelen of deelname aan activiteiten voor kinderen in doopsgezinde (broeder)gemeenten in/uit oorlogsgebied.
  • Eén bijdrage voor buitenlandse activiteiten ten behoeve van kinderen en jongeren door doopsgezinde instellingen of instellingen waarbij doopsgezinden nauw betrokken zijn.

Soms komen aanvragen binnen via predikanten of kerkenraden of via leden van doopsgezinde gemeenten.

In totaal kon € 29.186,20 worden uitgekeerd. Het bedrag dat aan dividend werd ontvangen (inclusief dividendbelasting) bedroeg €22.782,70 De exploitatierekening had een negatief resultaat van €6.394,71. Naar de mening van het bestuur is er ruimte voor extra uitgaven.

De bestuurssamenstelling in het jaar 2022 was als volgt: 

Br. A.J. Noord, voorzitter; br. J.W. Keizer, penningmeester; Zr. L.A. Hoogcarspel, secretaris; Zr. F.R. Tempelaar, bestuurslid.

Verdere informatie kan worden verkregen via de website www.doopsgezindkindersteunfonds.nl

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)