Stichting Algemene Kampcommissie voor Doopsgezinde kampen

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Instantie

https://www.akckampen.nl

info@akckampen.nl

41203163

809047020

Actief


Gortmolenerf 25

2807 EK

GOUDA

Stichting Algemene Kampcommissie voor Doopsgezinde kampen  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Stichting Algemene Kampcommissie voor Doopsgezinde kampen.

 

De AKC is een zelfstandige sƟchƟng. Het bestuur van de AKC bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 10
leden. Ter uitvoering van haar taak, het organiseren van vakantiekampen voor jongeren van 9 tot en
met 21 jaar, benoemt het bestuur hoofdleiders. Deze opereren onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur en leggen verantwoording over hun actviteiten af aan het bestuur.

Het bestuur laat zich bijstaan door een vrijwilliger voor de administratie. Deze wordt door het bestuur
benoemd en maakt geen deel uit van het bestuur. Momenteel is mevrouw M. van der Meer benoemd
voor deze taak. De boekhouding wordt gevoerd door de administratie van de AKC. De administraƟe is
bevoegd gelden te ontvangen en betalingen te verrichten voor zover in overeenstemming met het doel
van de AKC. De penningmeester is belast met sturing, toezicht en controle op financieel gebied,
waarbij deze zich kan laten bijstaan door het bestuur of externe partjen die betrokken zijn bij de
doopsgezinde gemeenschap en op de hoogte zijn van de actviteiten van de AKC.

Voor haar financiële administraƟe en transacƟes kent de AKC twee rekeningen:

  • ING Zakelijke betaalrekening
  • ING Vermogen spaarrekening

Zoveel mogelijk financiële mutaties worden per bank afgehandeld. Overtollige liquiditeit wordt gestort
op de ING Vermogen spaarrekening. Als de betaalrekening te weinig liquide middelen ter beschikking
heeft, wordt deze aangevuld met financiële middelen van de spaarrekening. Overigens is besloten dat
de AKC haar geld nooit belegt, vanwege financiële risico’s die dit met zich mee kan brengen.

De financiële stukken (jaarverslag en begroting) worden door het voltallige bestuur gecontroleerd en
vastgesteld. Wezenlijke financiële beslissingen (aanschaf, investeringen, ter beschikking stellen van
gelden, leningen, vergoedingsregelingen, etc.) worden door het bestuur in gezamenlijk overleg
genomen.

Sinds 2012 heeft de AKC een functionerende kascommissie bestaande uit 3 personen.
Zij zullen jaarlijks in het voorjaar bij elkaar komen samen met de penningmeester om de financiële stukken te controleren en brengen daarna advies uit aan het AKCbestuur. Met de kascommissie is besloten dat vanaf 2012 alle financiële stukken zullen worden gecontroleerd.

Bij de AKC is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Daarbij worden uitgaven voor accommodaƟes en
materialen, die soms jaar overstijgend zijn, altijd in het jaar geboekt waarin deze daadwerkelijk worden
gebruikt

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)