Kampeerhuis Kraggehuis

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Instantie

https://www.kraggehuis.nl

kraggehuisreserveringen@hotmail.com

76037444

801658561

Actief


Binnenpad 135

8355 BW

GIETHOORN

Kampeerhuis Kraggehuis  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Kampeerhuis Kraggehuis.

 

Fonds voor Jeugdwerk

Het Fonds voor Jeugdwerk is namens de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Kraggehuis en exploiteert uit dien hoofde het Kraggehuis. Het Kraggehuis is eigendom van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer is 801 658 561

Het postadres van het Fonds voor Jeugdwerk is: Binnenpad 50, 8355 BT, Giethoorn. Het postadres van het Kraggehuis is: Binnenpad 50, 8355 BT Giethoorn.

De doelstelling van het Fonds voor Jeugdwerk

Het bevorderen van het jeugd- en jongerenwerk dat in verband staat met de Doopsgezinde Gemeente te Giethoorn.

Het Fonds voor Jeugdwerk valt onder de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. Dit is een geloofsgemeenschap. De voorzitter en penningmeester zijn (belijdende) leden van deze gemeente, de predikant van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn is adviseur. Het Fonds voor Jeugdwerk heeft geen winstoogmerk. Het oogmerk van eventuele winst is, dat deze als subsidie verstrekt wordt aan bovengenoemde jeugdwerkactiviteiten. Indien er verlies geleden wordt, springt de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn financieel bij om de subsidiëring mogelijk te maken. Alle uitgaven die we doen, doen we om het Kraggehuis in stand te houden zodat we kunnen verhuren waarmee we uiteindelijk het jeugdwerk kunnen subsidiëren.

Daarnaast proberen we als Fonds voor Jeugdwerk cultureel erfgoed in stand te houden. De bij het Kraggehuis behorende Gieters Punters stellen we beschikbaar aan scholen en andere groepen zodat deze kennis kunnen maken met het punteren als cultureel erfgoed.

Samenstelling bestuur
Voorzitter:Harm Scholtens
Penningmeester: Henri-Pieter Gorte
Secretaris:Karin Bouwer
Overige bestuursleden:Nathalie den Besten

Beloningsbeleid bestuur en personeel

Bestuurders van het Fonds voor Jeugdwerk krijgen geen beloning. Het zijn onbezoldigde functies. Personeel, bestaande uit verhuurbureau, beheerder en schoonmaak(st)ers, worden betaald voor hun werkzaamheden. Hiervoor is geen arbeidsovereenkomst met hen afgesloten, maar de diensten worden bedrijven ingekocht.

Actueel verslag van activiteiten (2023)

  • Vervolg aanleg van nieuw plankier aan oost en zuid zijde van het Kraggehuis
  • Zijn er 20 matrassen vervangen
  • Hebben de 7 punters en werkboot onderhoud gehad
  • Zijn er onderhoudswerkzaamheden aan beschoeiing uitgevoerd
  • De binnenzijde van het Kraggehuis is grotendeels voorzien van nieuwe verf
  • Er is subsidie verstrekt aan kindereiland
  • Het Kraggehuis was 111 nachten verhuurd wat onder het gewenste aantal nachten is

Er hebben 1139 personen overnacht op het Kraggehuis in 2023.

Financiële verantwoording (2023)

Volledigheidshalve wordt volstaan met de publicatie van de verkorte jaarrekening.

In geval van vragen m.b.t. het totale financiële jaaroverzicht (balans, overzicht vaste activa en exploitatieoverzicht) kunt u zich wenden tot de penningmeester van het Fonds voor Jeugdwerk in Giethoorn. E-mail adres: Kraggehuisfinancien@gmail.com

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)