Inloophuis De Ruimte

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

https://www.inloophuisderuimte.nl

info@inloophuisderuimte.nl

39070561

808053553

Actief


Hengelostraat 39

1324 GR

ALMERE

Inloophuis De Ruimte  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Inloophuis De Ruimte.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van deze organisatie wordt gevormd door een afvaardiging van deze organisatie en telt 5 leden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de organisatie. De Ledenvergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie.

 C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  1. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  1. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  1. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  1. door het uitgeven van publicaties;
  1. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  1. met alle andere ten dienste staande middelen.

Als Inloophuis de Ruimte onderschrijven we deze doelstelling.

Hier staan we voor!

Inloophuis De Ruimte is in 1988 begonnen als een ‘huiskamer voor de buurt’.

Het Inloophuis is gestart vanuit de Doopsgezinde traditie.

Doopsgezinden zijn in het algemeen praktische christenen die in hun geloof inspiratie vinden om (mee) te werken aan een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen en waarin ieder mens door God gewenst is. In de dagelijkse realiteit van veel mensen is dit laatste lang niet altijd voelbaar. Het leven kan dan ongastvrij worden, koud en hard. Een buitengesloten gevoel in een buitensluitende wereld. Wij geloven in gastvrijheid, in erbij horen, in mee mogen doen. Daarom bieden we als inloophuis ruimte voor ontmoeting met iedereen die ons wil ontmoeten

Wij willen een plek zijn waar mensen welkom zijn, puur om wie ze zijn. Niet om wat ze doen, wie ze kennen, of wat ze hebben. Er zijn wel huisregels, die erop gericht zijn voor iedereen een veilige sfeer te scheppen.

Sinds 1999 is het Inloophuis een stichting.

We zijn vanaf de start gevestigd aan de Hengelostraat 39 in Stedenwijk.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Op onze website vindt u ons beleidsplan.

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende organisatie.

Op onze website is specifieke informatie te vinden over onze activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)