Diaconaal Fonds Doopsgezinde Gemeente Groningen

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Fonds

https://www.dggroningen.doopsgezind.nl/

info@dggroningen.doopsgezind.nl

2656516

Actief


Oude Boteringestraat 33

9712 GD

GRONINGEN

Diaconaal Fonds Doopsgezinde Gemeente Groningen  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Fonds is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Diaconaal Fonds Doopsgezinde Gemeente Groningen.

 

De Doopsgezinde Gemeente te Groningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland. Het Diaconaal Fonds is onderdeel van de Doopsgezinde Gemeente Groningen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het Diaconaal Fonds Doopsgezinde Gemeente Groningen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Diaconaal Fonds bestaat uit vijf leden, t.w. één van de predikanten en vier diakenen; drie diakenen worden op voordracht van de Diaconie door de Kerkenraad benoemd voor een periode van drie jaren en zijn éénmaal herbenoembaar, de vierde wordt door de Kerkenraad uit zijn midden benoemd.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

Het Diaconaal fonds onderschrijft deze doelstellingen. In de reglementen van de Doopsgezinde Gemeente Groningen is het volgende opgenomen:

 1. De Diaconie heeft tot taak om, door middel van de leniging van stoffelijke noden, mee te werken aan realisering van de taakstelling van de gemeente.
 2. De Diaconie tracht dit te realiseren door de Gemeente en de leden bewust te maken van hun plichten in deze, door de leden op te wekken tot deelname aan projecten van maatschappelijk zorg en door eigen middelen financiële steun te verlenen.

Het Diaconaal Fonds Doopsgezinde Gemeente Groningen heeft oog en hart voor maatschappelijke en sociale vraagstukken dichtbij en verweg. De collecten tijdens de kerkdiensten worden bestemd voor projecten en goede doelen in de wereld, dichtbij en ver weg. Projecten worden gekozen op grond van hun karakter en eventueel in geval van calamiteiten.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Het beleidsplan van de Doopsgezinde Gemeente Groningen 2015-2017 luidt als volgt:

Beleidsplan 2015-2017

Introductie
“Voor doopsgezinden horen geloven en leven bij elkaar. Dat betekent dat we geïnspireerd door de Bijbelse boodschap willen werken aan vrede en rechtvaardigheid en goede onderlinge verhoudingen, dichtbij en ver weg. We willen dat laten zien in hoe we met onze omgeving en met elkaar omgaan en door ons geloven in relatie te brengen met de werkelijkheid waarin wij leven. 

De Doopsgezinde gemeente Groningen is daarom een bijzondere verzameling mensen. Iedereen is op zijn of haar eigen manier betrokken bij deze geloofsgemeenschap. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van levensfase, sociale omstandigheden, lichamelijk welzijn of intensiteit van het geloven. 

Naast een rijke historie proberen we op eigentijdse wijze  een “doopsgezinde” gemeente te zijn. We zien onszelf dan ook als een open, ondogmatische en tolerante geloofsgemeenschap”.
(Uit de preambule van het reglement van de doopsgezinde gemeente Groningen)

Nieuw beleid volgt steeds eerder beleid, want steeds opnieuw willen we dat onze inbreng en inzet als Gemeente en als Kerkenraad aansluit bij ontwikkelingen. Jaarlijks actualiseren we daarom ons beleid in een programmaboekje voor het winterseizoen. Dat programmaboekje geldt als het jaarwerkplan c.q. beleidsplan van de doopsgezinde gemeente Groningen, en kan hier gedownload worden:

http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/Programma_Boekje_2015-2016.pdf

E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van het Diaconaal Fonds Doopsgezinde Gemeente Groningen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Neemt u eens een kijkje op de website van de doopsgezinde gemeente Groningen voor een overzicht van de activiteiten (www.dggroningen.doopsgezind.nl). Daar vindt u ook informatie over de Doperse Dis (maandelijkse maaltijd voor dak- en thuislozen). Dit vormt één van de initiatieven die vallen onder het Diaconaal Fonds.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten  tbv ANBI   
    
  begroting rekeningrekening
 201920192018
    
Baten   
Opbrengsten uit bezittingen   
Bijdragen gemeenteleden           8.100           6.892           6.892
Subsidies en overige bijdragen van derden          10.400           7.279           7.279
Overige Baten           1.700           3.556           3.556
Totaal Baten          20.200         17.728         17.728
    
Lasten   
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)    
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk   
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)    
Lasten overige eigendommen en inventarissen   
Salarissen (koster, organist e.d.)   
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente              375              314              314
Overige Lasten         19.825         17.338         17.338
Totaal Lasten          20.200         17.651         17.651
    
Resultaat (baten – lasten)                  –                  77                77

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)