Christine Stichting

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Fonds

https://www.christinestichting.nl

info@christinestichting.nl

41198082

805295537

Actief


Singel 454

1017 AV

AMSTERDAM

Christine Stichting  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Instantie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Christine Stichting.

 

B. Samenstelling bestuur

M.G.K. van Veen, voorzitter
M. Rispens, 1e secretaris
A. Voolstra, 2e secretaris
Ph.F. Halbertsma, 1e penningmeester
M.R. Kremer, 2e penningmeester  

C. Doelstelling/visie

De Christine Stichting steunt vrouwen zonder vaste partner, met of zonder kinderen. Het betreft een bescheiden tijdelijke of eenmalige uitkering. De doelstelling van de stichting draagt een emancipatorisch karakter. Daarom ondersteunt de Christine Stichting nadrukkelijk vrouwen die ernaar streven zelfstandig in hun onderhoud te voorzien en zich daartoe door studie willen bij- of omscholen maar het beoogde studiegeld daarvoor niet (geheel) uit eigen middelen kunnen opbrengen. 

Financiële steun aan vrouwen zonder partner
Op 15 mei 1924 stichtte de doopsgezinde Jonkvrouwe Christine de Bosch Kemper de Christine Stichting. De doelstelling van deze stichting werd vastgelegd in de statuten ervan en luidt als volgt:

Het doel mijner Stichting is en beoogt door geldelijken steun de Lotsverbetering van:
I Ongehuwde vrouwen:
a die als hulp in de huishouding, lectrice, juffrouw van gezelschap, of als belast met de opvoeding of verzorging van kinderen, als zoodanig inwonend, in betrekking zijn of dat geweest zijn;
b die als docente, beambte of in andere functie van wetenschappelijken aard in betrekking zijn of geweest zijn.
II Weduwen met kinderen.
III Weduwen zonder kinderen, wanneer zij verkeeren in eene der gevallen sub letter a en b omschreven.

Vandaag de dag komt dit neer op steun aan vrouwen zonder vaste partner, met of zonder kinderen, en steun aan weduwen, met of zonder kinderen. Het betreft een bescheiden tijdelijke of eenmalige uitkering. De doelstelling draagt een emancipatorisch karakter. Daarom ondersteunt de stichting vrouwen die ernaar streven zelfstandig in hun onderhoud te voorzien en zich daartoe door studie willen bij- of omscholen maar het beoogde studiegeld daarvoor niet (geheel) uit eigen middelen kunnen opbrengen.

D. Beleidsplan

Het beleid van het bestuur is erop gericht om uit de opbrengsten van het vermogen uitkeringen te doen in het kader van de in de statuten van de stichting omschreven doelstelling. Het bestuur zal tot een dergelijke uitkering eerst overgaan, nadat aan de hand van ingewonnen informatie is vastgesteld dat het verzoek om een financiële ondersteuning gerechtigd is en past binnen de doelstelling van de stichting.
Zie voor het actuele beleidsplan de website van de Christine Stichting.

E. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteiten

Zie daarvoor Activiteiten op de website van de Christine Stichting.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen zullen niet afwijken van het beleid dat in de afgelopen jaren gevolgd is. Gepoogd zal worden de interesse voor het fonds te vergroten, zodat meer cliënten geholpen kunnen worden.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 De Christine Stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend) aanwendt voor bovengenoemde doelstelling. Indien in een bepaald jaar de gedane uitkeringen meer of minder zijn dan deze vermogensopbrengsten, wordt de meer- of minderopbrengst toegevoegd aan het eigen vermogen.
Voor de staat van baten en lasten van de afgelopen jaren:

20222016
20212015
20202014
20192013
2018
2017

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)