Algemene Doopsgezinde Sociëteit

A. Algemene gegevens

Soort organisatie:

Website adres:

E-mail:

Kvk:

RSIN:

Status:


Adres:

Postcode:

Plaats:

Instantie

https://www.doopsgezinden.nl

info@ads.nl

34346198

002562789

Actief


Singel 454

1017 AW

Amsterdam

Algemene Doopsgezinde Sociëteit  is een organisatie die behoort tot de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze Koepelorganisatie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit wordt gevormd door een afvaardiging uit de Doopsgezinde Broederschap. Het bestuur telt max. 8 leden.

Het bestuur verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De Ledenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

 1. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.
 2. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.
 3. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het in stand houden van een Seminarium
  2. door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan ondersteuning voorwaarden te verbinden;
  3. door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en instellingen door het plegen van overleg met dezen.
  4. door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken
  5. door het uitgeven van publicaties;
  6. door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met andere levensbeschouwelijke groeperingen;
  7. met alle andere ten dienste staande middelen.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: IDGP

De leden van het bestuur, de Ledenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

Een goed beeld van alle activiteiten vindt u op onze websites.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het vertoont een grote mate van continuïteit: de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en haar werkers verrichten hun werkzaamheden en kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

EXPLOITATIE OVERZICHT      
    begroting  
  2022 2022 2021
    
BATEN      
Gemeentebijdragen                422.603            475.000                514.298
Subsidies en bijdragen                793.799            822.500                714.744
Doorbelaste kosten                  90.633            173.400                130.814
Publicaties                  52.065              62.000                  68.974
Collecten t.b.v. ADS Activiteiten                  19.023              40.000                  38.889
Giften en Legaten                  66.186                2.500                  66.493
Totaal Baten            1.444.310         1.575.400            1.534.211
       
LASTEN      
Personeelskosten (incl. Dienstjarengelden)           1.277.998         1.364.228             1.253.160
Afschrijvingskosten                  13.273            20.000                  14.129
Kosten Publicaties                  53.768            85.500                  62.709
Overige lasten                329.649           347.750                350.287
Kosten activiteiten                353.207           192.500                149.215
Som der Bedrijfslasten            2.027.897        2.009.978             1.829.499
       
Bedrijfsresultaat              583.586-         434.578-              295.287-
       
Opbrengst Beleggingen               787.740-          130.500                686.816
Rente Baten en Lasten                      989-            10.000-                   2.264-
Subtotaal Financiële Baten en Lasten               788.730-           120.500                684.551
       
Resultaat boekjaar            1.372.317-          314.078-                389.264
       
     begroting   
Resultaatverdeling 2022 2022 2021
       
Resultaat boekjaar            1.372.317-          314.078-                389.264
       
Onttrekkingen aan reserves/fondsen                409.429                278.336
Dotaties aan reserves/fondsen                  95.286-                    62.170-
Rente naar fondsen                628.306                  410.689-
Mutatie fondsen in beheer                             –  
Ten gunste aan  de Algemene Reserves                  194.743-
Ten laste van de Algemene Reserves                429.867    

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld)